Evy-Ann och Helena föreläste på Skolriksdagen april 2017

Två av Liljaskolans lärare föreläste den 24 april vid den stora Skolriksdagen i Stockholm som samlade pedagoger och politiker från hela Sverige. Temat för deras seminarium var: Likvärdig skola för minskade studieavbrott.

Stora variationer i elevernas förutsättningar

Elevers förutsättningar att klara skolans mål varierar stort beroende på om du till exempel är en svenskfödd tjej med högutbildade föräldrar jämfört med en nyanländ kille vars föräldrar saknar utbildning. Satsningen Plug In har skapat djupare insikter om olika gruppers situation och möjligheter och därmed hittat nya vägar för att ge elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sina studier.
I seminariet medverkade: Gunnar Anderzon, projektledare Plug In 2.0, Anna Liljeström, PlugInnvation, Anneli Juholt, Kristinebergsskolan i Oskarshamn, Evy-Ann Wikström, förstelärare och lärare i svenska och svenska som andra språk och Helena Edlund, specialpedagog från Liljaskolan i Vännäs och Jonas Lovén, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.
 
Evy-Ann och Helena berättade om vårt projekt på Liljaskolan med utgångspunkt i skolans kompensatoriska uppdrag. De pratade om vår målgrupp (elever som går språkintroduktion) och deras utvecklingsbehov, alltså vilket stöd som våra elever behöver för att ”få biljetten till gymnasiet”.
 
Vad mer berättade ni om?
- Vi fortsatte med att prata om hur vi arbetat med stödet, om Språkcentrum, om våra studiehandledare och den kollegiala handledningen som skett inom ramen för projektet. (Vi har lärare som handleder studiehandledarna, andra som går in på gymnasieprogram och handleder både lärare och elever.)

Vilket är slutsatserna av projektet?
- Vi berättade om de resultat som vi sett och att både elever och personal har påverkats på ett positivt sätt genom att delta i projektet.

- Vi betonade att vi haft stor hjälp av vår rektor som organiserat och stöttat oss med projektets utformning. Vi kommer att implementera projektet dvs fortsätta med den här typen av stöd och handledning även efter projektets slut nu i juni.